Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018

Algemene voorwaarden 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 – De prijs 

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 – Betaling 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 

Artikel 17 – Klachtenregeling 

Artikel 18 – Geschillen 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europese privacywetgeving. 

Dag: Kalenderdag. 

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden. 

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

Ondernemer: Erkens FietsTechniek. 

Opdrachtgever: De wederpartij van de ondernemer die zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden of het verlener van diensten ter uitvoering van een overeenkomst. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Erkens FietsTechniek 

Vestigingsadres: Blaakvenweg 1, 6002 SZ te Weert 

Telefoonnummer: +316 461 430 69 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 – 17:00) 

E-mailadres: sander@fietstechniek.eu 

KvK-nummer: 60873426 BTW-nummer: NL00 1802 187B 51 Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op alle rechtsverhoudingen tussen ondernemer en opdrachtgever. 

2. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor ondernemer werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot ondernemer staan. 

3. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ondernemer (www.fietstechniek.eu). Naar deze voorwaarden wordt verwezen in correspondentie, zodat de opdrachtgever hiermee bekend is. 

Artikel 4 – Het aanbod 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

1. Iedere overeenkomst wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ondernemer. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat ondernemer de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan ondernemer verbonden werknemer. 

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

3. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen in overeenstemming met de AVG. 

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan; 

7. de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn; 

8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij koop op afstand 

Bij producten: 

1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

3. als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

6. De opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

7. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan 

1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

2. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen. 

5. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 

6. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 

7. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 

8. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de opdrachtgever te bevestigen. 

Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever. 

4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de opdrachtgever die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 

4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en 

5. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

7. Volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

10. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en 

11. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 11 – De prijs 

1. Voor de uitvoering van een opdracht of verlener van een dienst is de opdrachtgever aan ondernemer het honorarium, vermeerderd met verschotten en 21% omzetbelasting (btw) verschuldigd. 

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

6. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

7. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 

3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

1. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de opdracht op te schorten, in het geval een declaratie niet en/of niet tijdig voldaan wordt en behoudt zich het recht voor om de opdracht niet uit te voeren, indien zij gegronde vrees heeft dat declaraties niet en/of niet tijdig worden voldaan. Ondernemer behoudt zich eveneens het recht voor om de opdracht te beëindigen, indien zij niet volledig en/of onjuist door de opdrachtgever is ingelicht, zonder daardoor schadeplichtig te worden. 

2. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

Verlenging: 

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur: 

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 15 – Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 

1. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en voorts voor zover daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. 

2. De totale aansprakelijkheid van ondernemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ondernemer voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een 1 jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het totale declaratiebedrag over de laatste drie maanden. 

3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de termijn van 14 dagen na ingebrekestelling schriftelijk te zijn ingediend ten kantore van ondernemer. Bij indienen van de eventuele aanspraken na de termijn van 14 dagen, ziet opdrachtgever af van zijn rechten. 

4. Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten. De opdrachtgever zal ondernemer te allen tijde vrijwaren tegen vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van ondernemer. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door ondernemer ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. 

Artikel 17 – Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. De opdrachtgever dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 18 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. De geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ondernemer. 

Algemene Voorwaarden Erkens FietsTechniek – Versie 2018 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Versie 2018